GroenTaal

Het hoofddoel van de training is dat de deelnemers hun functionele taalgebruik verbeteren. Vooral de mondelinge taalvaardigheden worden ontwikkeld en de (vaktaal)woordenschat zal aanzienlijk worden uitgebreid.

Er is veel aandacht voor het toepassen van de Nederlandse taal in diverse relevante maatschappelijke, sociale en professionele situaties. Drempels worden weggenomen en het gemak waarmee in het Nederlands gesproken zal worden neemt toe. Deelnemers worden voorbereid en getraind om zich op de Nederlandse arbeidsmarkt staande te houden.

Taal op het werk banner

Home » Gemeenten » GroenTaal

Doelgroep: Vanuit Baanbrekend Drechtsteden worden tweedetaalleerders die stagelopen in De Sociale Moestuin in Sliedrecht in de gelegenheid gesteld om de Nederlandse taal te verbeteren, zodat ze zowel op het werk als in hun privésituatie beter kunnen functioneren.

Het gaat om een modulair en thematisch gericht aanbod, waarbij de deelnemers bij de groep kunnen aansluiten wanneer ze bij De Sociale Moestuin starten en de groep verlaten wanneer zij stoppen met hun stage. Nieuwe instroom is mogelijk zolang er plaats is in de groep.

Doel: Het hoofddoel van de training is dat de deelnemers hun functionele taalgebruik verbeteren. Vooral de mondelinge taalvaardigheden worden ontwikkeld en de (vaktaal)woordenschat zal aanzienlijk worden uitgebreid. Er is veel aandacht voor het toepassen van de Nederlandse taal in diverse relevante maatschappelijke, sociale en professionele situaties. Drempels worden weggenomen en het gemak waarmee in het Nederlands gesproken zal worden neemt toe. Deelnemers worden voorbereid en getraind om zich op de Nederlandse arbeidsmarkt staande te houden.

Nevendoel is dat de deelnemer na de training in staat is om zelf vervolgstappen te zetten in het zich eigen maken van de taal en het vinden van werk. Uiteraard hebben wij gedurende het gehele traject oog voor de individuele taalbehoefte van de deelnemers en stemmen wij af op specifieke taaldeficieten.

Opdrachtgever

Sociale Dienst Drechtsteden.

Groepsgrootte

5 tot 15 deelnemers.

Aantal lessen

2 lessen per week van 2,5 uur + een taaloefenles met een taalvrijwilliger.
De moestuin is opgericht in 2010 vanuit de gedachten dat door samen te werken in een moestuin, inwoners van Sliedrecht elkaar op een laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten.

De Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht streeft ernaar om middels een toegankelijke, inspirerende en gezonde moestuin de inwoners van de gemeente Sliedrecht nader tot elkaar te brengen, in educatie te voorzien en sociale doelgroepen te ondersteunen in de integratie in de maatschappij.

Het thema ‘samenwerken’ waarbij gesprekken worden gesimuleerd met collega’s, klanten en bezoekers vormen een belangrijk praktijkgericht onderdeel van de lessen. De basisgrammatica, met name het maken van goede zinnen en vragen is daarin verweven.
Het werkt zeer motiverend om de deelnemers regelmatig mee naar buiten te nemen om de lesstof in de praktijk te oefenen. Tijdens deze tuinbezoeken vertelden de cursisten over hun taken en werden planten en gereedschappen benoemd. Ze praatten over wat ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en over wat een nieuwe vrijwilliger moet doen. De deelnemers werden tijdens de lessen in de tuin wat losser, waardoor ze spontaner gingen spreken, zoals over allerlei bijzonderheden wat betreft de oogst. Zij stelden bovendien veel vragen, vooral wat betreft benamingen. Zo leerden ze snel veel nieuwe woorden. De leslocatie draagt bij aan een prettige sfeer en heeft niet het steriele karakter van een standaard leslokaal.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen