Schuldhulpverlening voor experts

Inhoud

“Na een uitgebreide inventarisatie van de individuele doelen van de deelnemers gaat de training van start. De training is een ‘experttraject’ om integrale schuldhulpverlening in complexe situaties mogelijk te maken. Deelnemers worden getraind in het bepalen van de hulpvraag, maken kennis met een effectieve intake, waarbij analyseren, informeren en betrokkenheid kernbegrippen zijn. Zij leren crisissituaties te signaleren en bespreekbaar te maken.

Er wordt ontdekt hoe de balans tussen inkomsten en uitgaven snel en effectief hersteld kan worden. Er wordt ruim ingegaan op de inzet van middelen en instrumenten en hoe deze op een effectieve wijze ingezet kunnen worden. Het programma wordt interactief en praktijkgericht uitgevoerd. De deelnemers ontdekken en oefenen als groep met behulp van praktijkvoorbeelden. De eigen casuïstiek wordt waar mogelijk als lesmateriaal behandeld.

(Vaardigheden + gedrag) x bewustzijn = zelfredzaamheid
Het vak van schuldhulpverlener wint de laatste jaren aan professionaliteit door gedegen onderzoek en tools. In deze training zit veel verdiepend lesmateriaal dat ondermeer ter voorbereiding op de examens Persoonscertificering Schuldhulpverlener gebruikt van worden. De nieuw verworven kennis is direct in de praktijk toe te passen. Gesprekstechnieken worden geoefend en het onderwerp gedragsverandering komt uitvoerig aan bod. Er wordt gewerkt met een dynamisch plan van aanpak, dat inspeelt op de veranderende behoefte aan begeleiding gedurende het traject en op de groei die de cliënt meemaakt.

De lesstof wordt, tussen de lessen door, met gerichte opdrachten in praktijkbijeenkomsten groepsgewijs uitgewerkt. Het resultaat wordt waar nodig van feedback en vragen voorzien en in de volgende les behandeld. Competentie management staat centraal in de aanpak. Er is veel aandacht voor onderhandelen en omgaan met weerstanden. Er wordt inzicht gegeven in de oorzaken van schulden en de consequenties van het financieel gedrag van de cliënt.

In die gevallen dat de schuldhulpverlening niet het kerndoel van de hulpverlening is maar verleend wordt om andere (psychosociale) doelen te bereiken heeft het verkrijgen van rust op het schuldengebied de grootste prioriteit. Door het gebruik van efficiënte tools kan worden veroorzaakt dat de cliënt binnen de kortste keren zicht heeft op zijn financiële situatie en er vertrouwen in krijgt dat die situatie tijdelijk en oplosbaar is. Hierdoor ontstaat die rust en kan de aandacht van de begeleider weer op de kern-hulpvraag gericht worden.

Lesmateriaal

De deelnemers moeten het Basisboek Integrale schuldhulpverlening aanschaffen en ontvangen aanvullend digitaal lesmateriaal.

De trainingen worden zoveel mogelijk aan een homogene groep op een locatie met een logisch geografisch middelpunt gegeven. Vanaf 8 deelnemers kunnen de trainingen ook incompany worden aangeboden.

* De prijzen voor deze training zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.