Ondersteuning voor scholen

We bieden diverse vormen van ondersteuning aan, die zowel separaat als in combinatie ingezet kunnen worden.
Taalondersteuning bij VCA

Home » Ondersteuning voor scholen

Doelgroep

Basisscholen en middelbare scholen die te maken hebben leerlingen met taalachterstanden. Het gaat bij het project ExtraTaal in eerste instantie om NT2-leerlingen, maar ook leerlingen wiens moedertaal Nederlands is, kunnen hiervan profijt hebben.

Doel

Einddoel is taal- en leerachterstanden te voorkomen, middels het project ExtraTaal.

Inhoud

We bieden diverse vormen van ondersteuning aan, die zowel separaat als in combinatie ingezet kunnen worden:

  • Het door middel van taalniveautoetsing in kaart brengen van de taalhiaten en taalachterstanden van leerlingen en van niet toereikend gebleken gebruikte taalmethodes.
  • Analyse van de geconstateerde taalachterstanden, de gebruikte taalmethodes en de door de directie gestelde doelen, uitmondend in een advies voor de aanpak wat betreft methodiek, groepsindeling, taalmethodes en de wijze waarop taalonderwijs door alle vakken heen kan lopen.
  • Ontwikkelen van een leerlijn, waardoor het taalonderwijs schoolbreed kop en staart krijgt en de aanpak voor meerdere leerjaren wordt vastgelegd.
  • Ondersteuning van (taal)docenten van de eigen school, die extra lessen Nederlands verzorgen.
  • Het betrekken en begeleiden van álle docenten bij het project, zodat zij praktijkgerichte taal-ondersteuning kunnen verwerken in hun eigen lesaanbod. In korte individuele- en/of groepssessies worden de problemen van het lesgeven aan taalarme leerlingen geïnventariseerd. Aansluitend wordt aan de gehele groep een presentatie gegeven waarbij Het WerkWoord en de (taal)docenten van de eigen school over de manier waarop de ExtraTaal-methodiek ingezet kan worden om op effectieve wijze het taal- en vakonderwijs met elkaar te verweven.
  • Het inzetten van gecertificeerde docenten vanuit Het WerkWoord, zodat naast het eigen aanbod extra taallessen geboden kunnen worden en het aantal taallessen snel op- of afgeschaald kan worden.
  • Het (al dan niet met inzet vanuit de bibliotheek) aanleggen en/of uitbreiden van een eigen media-/bibliotheek met materialen die het taalleren bevorderen en stimuleren.
  • Het ontwikkelen, introduceren en implementeren van de VakTaalApp, waardoor de leerlingen veel sneller en efficiënter hun (branchetaal)woordenschat kunnen uitbreiden.

Lesmateriaal

Centraal in dit project staat de docentenmap met de door Het WerkWoord ontwikkelde ExtraTaal-methodiek. We hebben een lesprogramma ontwikkeld dat aansluit bij bestaande taalleermethodes, maar ook zelfstandig ingezet kan worden. Het programma is thematisch opgebouwd en elk thema wordt afgesloten met een portfolioblad, waardoor de leerlingen nieuwverworven vaardigheden kunnen aantonen.

Het programma is te gebruiken als leerlijn en bevat taalopdrachten die gericht zijn op praktijksituaties. Het benodigde materiaal waarmee de leerlingen opdrachten uit kunnen voeren is vindbaar middels links.

Er is voor een thematische opzet gekozen, omdat veel leerlingen de taal beter en efficiënter leren door deze meteen in een context te plaatsen. Door de thematische en praktijkgerichte aanpak, beklijft de lesstof beter, zien de leerlingen het belang van taalleren en zullen zij bovendien succeservaringen opdoen.

De ExtraTaal-methodiek sluit ook goed aan bij stageactiviteiten die leerlingen moeten uitvoeren. Het gaat dan om taaloefeningen die gericht zijn op formeel en informeel taalgebruik, het invullen van een werkbriefje, korte notities maken, standaardvragen en -antwoorden inslijten, mondelinge en schriftelijke instructies begrijpen en meer zaken die zich in de dagelijkse praktijk voordoen en waar taaldeficieten een probleem vormen.

Onderdeel van de ondersteuning is ook dat Het WerkWoord advies zal uitbrengen over geschikte lesmethodes, die – indien gewenst – kunnen worden aangeschaft door de betreffende school zelf. Ook zullen suggesties worden gedaan voor de materialen die geschikt zijn voor een eigen mediatheek/bibliotheek. Naast gangbare NT2-boeken kan gedacht worden aan het (gratis) materiaal van de Stichting Lezen & Schrijven, Diglin+, Melkweg Plus, Spreektaal, NT2-spelvormen en de vele (gratis) NT2-oefensites.

VaktaalApp

Geschikt voor alle taalniveaus

Eenvoudig in gebruik

Zelf aan te vullen