Nederlands op het werk

Inhoud

Voorafgaand aan de training wordt met de opdrachtgever een inventarisatiegesprek gevoerd, waarbij de leerdoelen van de training worden bepaald. Een speciaal hiervoor ingericht inventarisatieformulier helpt hierbij door de focus op de meest noodzakelijke taalhiaten te richten.
Door middel van een uitgebreide intake per deelnemer, worden de taalniveaus, de leerwensen en relevante achtergrondinformatie in kaart gebracht. De resultaten hiervan worden met de leidinggevenden besproken. Op grond van alle verzamelde informatie wordt een individueel leerplan opgesteld.
Het leerproces kan op de voet worden gevolgd doordat na iedere bijeenkomst een lesverslag en presentielijst per e-mail naar alle betrokken leidinggevenden wordt gestuurd.
Aan het einde van de training krijgen alle betrokkenen een eindverslag met de behaalde resultaten en individuele taaladviezen.

Taal stimuleren in de praktijk
Om de lessen optimaal af te kunnen stemmen op het werk is een praktijkbezoek een vast onderdeel van het traject. De docent spreekt met de werknemer en met haar/zijn leidinggevende over taal en competenties. Aan bod komen bijvoorbeeld het begrijpen van instructies, omgaan met veiligheidsvoorschriften en hygiëne, samenwerken en overleggen, het gebruik van vaktaal en het kunnen stellen van vragen.
De cursist moet zijn werkzaamheden in het Nederlands toelichten. Zo wordt zij/hij direct gestimuleerd om de leerstof toe te passen, wat als bijzonder motiverend wordt ervaren.
Een ander doel van het bezoek is het zichtbaar maken van persoonlijke taalbelemmeringen. In de volgende lessen wordt hieraan speciale aandacht besteed. Om al deze redenen is het belangrijk om de bezoeken in een vroeg stadium te plannen.

Certificaat
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname waarop de behaalde leerdoelen zijn beschreven. Bij trajecten van minimaal 30 lessen kan daadwerkelijk een taalniveauverhoging worden bereikt, die door middel van een begin- en eindtoets inzichtelijk wordt gemaakt.

Lesmateriaal

Alle deelnemers ontvangen HetWerkWoordBoek met uitleg over de basisbeginselen van de Nederlandse taal, bijbehorende taaloefeningen op niveau en aansprekende huiswerkopdrachten. Aan dit taalaanbod worden werkgerelateerde oefeningen gekoppeld zodat de theorie direct in de praktijk kan worden toegepast. Bij voorkeur wordt gewerkt met concreet materiaal uit het bedrijf zelf.

Het heeft onze voorkeur om de taallessen op het bedrijf zelf te laten plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

* De prijzen voor de taaltraining zijn inclusief inventarisatie, intake, praktijkbezoek en lesmateriaal. De bedragen zijn exclusief reiskosten en btw.