BrancheTaal

Een branchetaaltraining is geschikt voor (toekomstige) werknemers vanuit een bepaalde beroepssector, met vergelijkbare functies en taken. De groep kan bestaan uit werknemers van werkgevers, uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, organisaties voor werkbemiddeling, of sociale werkvoorzieningsorganisaties. Combinatiegroepen zijn mogelijk.

Doel: vaktaal leren en branchegerichte (taal)vaardigheden ontwikkelen.

BrancheTaal

Home » Werkgevers » BrancheTaal

Het kan zowel gaan om tweedetaalleerders (NT2) als ook om deelnemers voor wie Nederlands de moedertaal is (NT1). Aangezien het niet per se om een homogene groep gaat, zal er gedifferentieerd worden lesgegeven, met oog voor individuele taalhiaten die als belemmerend worden ervaren in de eigen (toekomstige) werksituatie. Voor wie nog geen werk heeft, organiseren wij een stageplaats.

Kies uw branche:

De branchetaaltrainingen worden op een laagdrempelige en ontspannen manier gegeven. De inhoud van een branchetaaltraining sluit direct aan bij praktijksituaties op de werkvloer, en is gebaseerd op de resultaten van de intake en de inventarisatie vooraf met leidinggevenden en werknemers.

Het gaat om een cyclisch aanbod: de input vanuit de leidinggevende zal worden meegenomen in de taaltraining en de taalverwerking die daar plaatsvindt kan tijdens de werkzaamheden verder geoefend worden in praktijk. Zo kunnen de taalhandelingen beter inslijten en zal het taalaanbod beter beklijven. De deelnemer is na de training in staat om zelf vervolgstappen te zetten in het zich eigen maken van de taal en in het vinden en behouden van werk.

Hoewel de rode draad die door een branchetaaltraining loopt is vastgesteld, blijft er voldoende ruimte voor gewenste aanpassingen en aanvullingen in samenspraak met teamleiders en deelnemers.